top of page

מדיניות ביטול והחזרה

 

מטרת מדיניות זו להציג את התנאים להביא לביטול עסקת רכישה של הספר ״עם ובלי כוונה״ אשר נרכש באתר האינטרנט של הספר וכן את אופן החזרתו.

מדיניות אספקת המוצר

 

אספקת המוצר תתאפשר באיסוף עצמי מנס ציונה ותל אביב בתיאום מראש ובכתובות קבועות, או בתשלום דמי משלוח בדואר רשום תוך 14 ימי עסקים.
האתר לא יישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

ביטול עסקה

 

ביטול עסקה על ידי הלקוח תעמוד לזכותו למשך 14 ימים בהתאם לחוק להגנת הצרכן, החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הספר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר.

 

הרוכש יעביר את הודעת הביטול בהודעה למייל info@co-operative.co.il.

 

ניתן להחזיר את הספר במצב חדש לחלוטין וכפי שנשלח, שלא נפתח, אשר דפיו אינם מקופלים, קרועים, מקומטים, שכריכתו במצב תקין ומיטבי וכיוצא באלו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המחברת לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז. 

 

אופן החזרת התמורה

 

החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:

הציג הצרכן חשבונית המעידה על ביצוע עסקת הרכישה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

החזרת התמורה תיעשה באמצעות אפליקציית bit או העברה בנקאית.

התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי המשלוח. 

מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד הביטול.

הגבלת גיל

 

הרכישה באתר מוגבלת מגיל 18 ומעלה.

אחריות המוצר

 

האחריות על נזק ישיר או עקיף שנגרם מרכישה, קריאה או כל שימוש אחר במוצר חלה על המשתמש בלבד.

מדיניות פרטיות

פרטיות המשתמש היא דבר חשוב ולכן נקפיד לשמור עליה על פי חוק. 

 

בעת ביקור באתר אינטרנט, הדפדפן שלכם יקבל קבצי Cookies – זוהי פעולה שגרתית באינטרנט, אולם חשוב שתדעו זאת. 

קבצי Cookies אינם מכילים מידע אישי המאפשר זיהוי. אנו משתמשים במידע מצטבר שאינו מאפשר זיהוי כדי לתכנן טוב יותר את חוויית השימוש והגלישה באתרנו.

איננו שומרים אף פעם נתונים פיננסיים כלשהם הקשורים לרכישות – נתונים כאלו נאספים רק בצמתי תשלום בעת הרכישה. 

פרטי החשבון נשמרים בשרתים מאובטחים ולעולם איננו משתפים בהם צד שלישי כלשהו.

שום פרט מהמידע הנמסר על ידכם בעת הגלישה באתר אינו משותף עם אדם שאינו קשור באופן ישיר לספר ״עם ובלי כוונה״ וכן עם אף גורם חיצוני.

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים באתר ועל הספר ״עם ובלי כוונה״ שמורות למחברת עדי רוזנולד-דנטס.

אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר או הספר, כולל אך לא רק, העתקה, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה והצגה.

לתשומת ליבכם, הפרת זכויות יוצרים או שימוש באלמנטים, האיורים, המלל וכיו״ב שלא התקבל בעבורו אישור בכתב, עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת ולנקיטה בהליכים משפטיים.

 

הספר עצמו

 

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או לשדר בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני אחר, כל חלק שהוא מהחומר בספר זה.

שימוש מכל סוג בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב מהמחברת עצמה.

עם ובלי כוונה - עדי רוזנולד-דנטס - 1.png
לוגו-הקואופרטיב.png

© כל הזכויות שמורות לעדי רוזנולד-דנטס

bottom of page